Rekrutacja

Będzie otwarta, ciągła (do wyczerpania miejsc), bezstronna - odbędzie się z poszanowaniem równości szans w okresie IV-XII 2020 w Biurze Projektu w Tarnowie w godzinach 8:00-16:00 w poniedziałek, środa i piątek oraz w godzinach 9:00-17:00 we wtorek oraz czwartek.

1. Formą zgłoszenia będą:
- Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku wraz z Obowiązkiem informacyjnym dla Kandydata
- Regulamin projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 1)
- Oświadczenie o braku aktywności w innych projektach (Załącznik nr 2)
- Ankieta dot. motywacji do wzięcia udziału w projekcie
- Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo(Załącznik nr 3)*
- Oświadczenie o byciu osobą niezarejestrowaną (Załącznik nr 4)*
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia (Załącznik nr 5)*
- Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie objętym programem rewitalizacji (Załącznik nr 6)*
- Oświadczenie o innej niekorzystnej sytuacji (Załącznik nr 7)*
- Oświadczenie o pomocy społecznej w tym POPŻ(Załącznik nr 8)
- Oświadczenie o uzależnieniu(Załącznik nr 9)*
- Ankieta na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością*
- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

*jeśli dotyczy

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

I etap rekrutacji – ocena formalna:
W przypadku niespełnienia któregoś z poniższych kryteriów dokumenty zostają odrzucone:
- Miejsce zamieszkania w/w powiaty w województwie małopolskim,
- status osoby z niepełnosprawnościami,
- status osoby wykluczonej społecznie(w tym dotknięta ubóstwem)
- status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- status osoby niepracującej

Zgodnie z zapisami projektu w pierwszej kolejności do projektu będą skierowane osoby spełniające odpowiednie kryteria dostępu tj.
osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 15 pkt:
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 20 pkt
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 20 pkt
- osoby lub rodziny korzystające z POPŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – 15 pkt
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych – 15 pkt
- osoby z niepełnosprawnościami długotrwale bezrobotne – 15 pkt
- Kobiety – 15 pkt

2. II etap rekrutacji
•    Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 180 osób (decydują pkt. zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji dopiero termin wpłynięcia dokumentu) zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa z podziałem na płeć. Lista rezerwowa nie będzie utworzona w przypadku, gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.
•    Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona lista Uczestników projektu (150 osób) uwzględniająca podział na płeć.

O wynikach rekrutacji potencjalny UP zostanie poinformowany o wynikach rekrutacji drogą pocztową (mailowo lub tradycyjną pocztą). W przypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu, do projektu będzie mieć możliwość przystąpić pierwsza osoba z list rezerwowych.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania


 

 

Script logo