O projekcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu : 01.04.2020r. - 31.08.2021r. 

Celem szczegółowym projektu jest: 
Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 150 osób (w tym 77 kobiet) wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, niezatrudnionych, osób z niepełnosprawnościami, w tym 135 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, gorlicki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 562 658,15 zł
Wartość projektu: 1 838 421,36 zł
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo